B. Chrząstowska (red.)
SKARBIEC JĘZYKA, LITERATURY, SZTUKI.
Podręcznik dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i profilowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Manufacturer Chrząstowska Bożena

Wydawnictwo NAKOM przygotowało pełne wyposażenie dydaktyczne do nauki języka polskiego w liceum, na co składają się:


1)SKARBIEC języka, literatury, sztuki. Podręcznik dla klas I -III liceum ogólnokształcącego i profilowanego.
Sales price 33,00 zł
Sales price without tax 31,43 zł
Discount

Preloader

Wydawnictwo NAKOM przygotowało pełne wyposażenie dydaktyczne do nauki języka polskiego w liceum, na co składają się:
1)SKARBIEC języka, literatury, sztuki. Podręcznik dla klas I -III liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Zakres podstawowy i rozszerzony pod redakcją Bożeny Chrząstowskiej. Współautorzy: Jerzy Fiećko, Marek Hendrykowski, Barbara Judkowiak, Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Tomasz Mika, Wiesław Ratajczak, Leszek Teusz, Bogdan Walczak. Nr dopuszczenia przez MENiS 243/02, Nakom 2002
2) Wypisy wraz z ćwiczeniami dla klasy I liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Kultura XX wieku i jej tradycje. Nr dopuszczenia przez MENiS 303/02 Autorzy: Bożena Chrząstowska, Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Tomasz Mika, Nakom 2002
3) Wypisy z ćwiczeniami dla klasy II liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Kultura XIX wieku i jej tradycje. Nr dopuszczenia przez MENiS 269/03. Autorzy: Bożena Chrząstowska, Jerzy Fiećko, Bogumiła Kaniewska, Paweł Nowak, Wiesław Ratajczak, NAKOM 2003
4) Wypisy dla klasy III liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Staropolskie korzenie współczesności. Nr dopuszczenia przez MENiS 180/04. Autorzy: Bożena Chrząstowska, Barbara Judkowiak, Katarzyna Kuczyńska- Koschany, Tomasz Mika, NAKOM 2004
5) Program nauczania języka polskiego w liceum w zakresie podstawowym i rozszerzonym Uczę się sam, oprac. Bożena Chrząstowska, zatwierdzony przez MENiS do użytku szkolnego pod numerem DKOS-4015-125/02. Nakom 2002
6) Wskazówki metodyczne. Książka nauczyciela Autorzy:Bożena Chrząstowska, Krzysztof Koc, Paweł Nowak NAKOM 2003
Nauczyciel pracujący z podręcznikiem Skarbiec znajdzie tu przykładowe plany dydaktyczne, projekty lekcji, prezentację podręczników, praktyczne wskazówki jak opracować indywidualne plany zajęć, uwagi na temat nowego modelu liceum itd.


Nowatorski program nauczania profesor Chrząstowskiej znajduje pełną wykładnię w przygotowanych podręcznikach: zrywa z tradycyjnym porządkiem układu treści nauczania języka polskiego w liceum, proponując w zamian:
1) chronologię jako punkt odniesienia, nie zaś zasadę organizacji procesu nauczania,
2) rozwijanie wiadomości historycznoliterackiej maturzysty- jako zadanie podstawowe- dokonywane poprzez ciagłe porównywanie zjawisk literackich w czasie,
3) nadrzędność perspektywy komunikacyjnej- wiedza o języku służy rozwijaniu wiadomości językowej ucznia i sprawności komunikacyjnej,
4) samokształcenie jako podstawowy sposób rozwoju intelektualnego uczniów,
5) przyjęcie perspektywy współczesnej jako nadrzędnej, czyniąc z niej punkt wyjścia we wprowadzaniu do tradycji,
6) wychowanie odbywa się poprzez refleksję nad językiem i literaturą (kulturą), podręcznik wyraźnie akcentuje aspekty aksjologiczne,
7) integracja treści humanistycznych- łączenie literatury z językiem, elementów historycznoliterackich z historią, interpretacji dzieł literackich z omawianiem dzieł sztuki, obrazów filmowych - a to wszystko- z problematyką wartości i filozofią.
Całość programu jest podzielona na większe ogniwa procesu dydaktycznego, podstawę ich wydzielenia stanowia standardy wymagań egzaminacyjnych i kręgi tematyczno- problemowe. W każdej klasie wydzielono pewien obszar kultury i pytania jakie może postawić wobec tego kręgu kulturowego licealista:
Klasa I Kultura XX wieku i jej tradycje
Ja i swiat- jaka jest rzeczywistosć, w której żyję?
Klasa II Kultura wieku XIX i jej tradycje
Ja i inni- między wolnością a powinnościami, indywidualizmem a wspólnotą narodu czy społeczeństwa?
Klasa III Staropolskie korzenie współczesności
Jacy jesteśmy- skąd przychodzimy?


Program każdej klasy zamyka czastka zatytułowana: Kształt ciągłości- ewolucja rodzaju: epiki w klasie I, dramatu - w II, liryki w III.
Osobne ogniwo w każdej klasie ma także kształcenie językowe, zatytułowane Człowiek wobec języka.
Wypisy zawierają niezbędne w pracy szkolnej teksty i ćwiczenia- tak literackie czy zwiazane z kultura (np. filmem, dziełem sztuki plastycznej lub architektury), jak językowe.
Skarbiec natomiast informacje i ich uporzadkowanie albo w ramach językoznawstwa ( rozdz. II), albo wiedzy o literaturze (rozdz. I,III-V), albo wiedzy o filmie (rozdz. VI). Skarbiec zachowujac porządek chronologiczny, liniowy pozwala uświadomić kontekst historyczny i historycznoliteracki, oraz w wygodny sposób odszukać niezbędne, najważniejsze informacje dotyczace omawianych zjawisk, postaci, autorów, dzieł, lektur itd.

Premiera 2002 r.
ISBN 83-86969-71-7
Format B5, oprawa miękka, foliowana
ss.320