Struktura klasowo-stanowa społeczności Poznania
Praca zbiorowa pod red. Jacka Tittenbruna


Książka pod redakcją profesora Jacka Tittenbruna stanowi zbiór tekstów będących podsumowaniem badań nad strukturą społeczną przeprowadzonych przez zespół badawczy w ciągu ostatnich 2 lat.
Sales price 39,00 zł
Sales price without tax 37,14 zł
Discount

Preloader
Książka „Struktura klasowo-stanowa społeczności Poznania” pod redakcją profesora Jacka Tittenbruna stanowi zbiór tekstów będących podsumowaniem niezwykle ciekawych, nowatorskich i solidnych metodologicznie badań nad strukturą społeczną przeprowadzonych przez zespół badawczy pod kierownictwem profesora Tittenbruna w ciągu ostatnich dwóch lat.
Badania te stanowią kontynuację tradycji refleksji i badań nad strukturą społeczna, należącej do chlubnego dorobku poznańskiego środowiska socjologicznego, środowiska najstarszego w Polsce i posiadającego olbrzymie znaczenie dla całej socjologii polskiej.
Bezpośrednio badania zostały ufundowane na dorobku teoretycznym prof. St. Kozyra-Kowalskiego i , prowadzącego badania, prof. Jacka Tittenbruna.
Jest to gwarancją solidności i głębi zarówno prowadzonej w książce refleksji teoretycznej, jak i związanych z nią badań empirycznych.
Warto przy tym podkreślić, że książka została sfinansowana ze środków grantu badawczego uruchomionego zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (WSNHiD), – co wskazuje na fakt współfinansowania poważnych badań socjologicznych przez prywatne szkoły wyższe oraz na fakt powołania do prowadzenia badań dużego i wartościowego międzyuczelnianego zespołu badawczego opartego o kadrę WSNHiD i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sama książka składa się z trzech części.
Wstęp teoretyczny do książki a właściwie jej cześć pierwszą stanowi rozprawa Jacka Tittenbruna pod tytułem Teoria zróżnicowania społecznego. Jest to rozwinięta prezentacja autorskiej koncepcji zróżnicowania społecznego. Profesor Tittenbrun rozwija w niej wcześniejsze wątki swojej twórczości poświęconej tej problematyce a jednocześnie w pewnym sensie operacjonalizuje podstawowe pojęcia swojej koncepcji do poziomu umożliwiającego jej zastosowanie w konkretnych badaniach empirycznych założonych w programie badawczym. Max Weber, Karl Marx, Talcott Parsons, John K. Galbraith to głowni partnerzy intelektualni autora.(...)
Właściwą cześć pierwszą książki stanowi zbiór artykułów objętych ogólnym tytułem „Analiza jakościowa”. W jego ramach Jan Kruszyński w artykule „Klasy a megaklasy” podejmuje problem relacji między wielkimi i małymi klasami w ramach rozbudowanej analizy struktury klasowej i próbuje odpowiedzieć na pytanie Czy zależności statystyczne są silniejsze na poziomie klas czy megaklas; a w konsekwencji, który z dwu poziomów (klasowy lub megaklasowy) jest bardziej adekwatnym narzędziem analizy.
Dominik Postaremczak w artykule „Cechy klaso- i stanopochodne a cechy klasowo i stanowo uwarunkowane” przedstawia ujawnione relacje między cechami klasowo i stanowo pochodnymi a cechami stanowo i klasowo uwarunkowanymi w kontekście realnego zróżnicowania klasowego i stanowego.
Z kolei Jan Kruszyński w artykule „Klasy pracownicze” przedstawia szerokie omówienie wyników badań przeprowadzonych w sektorze klas pracowniczych. Joanna Kobielska w artykule „Klasy kierownicze” prezentuje wyniki analiz dotyczących warunków zatrudnienia posiadania dóbr, poziomu wykształcenia w mega klasie kierowniczej w korelacji sektora prywatnego z publicznym.
Analiza wyników w odniesieniu do klas właścicielskich jest przedmiotem raportu „Klasy właścicielskie” przedstawionego przez Przemysława Plucińskiego.
Analizie pracy domowej w duchu the political economy of women poświęcony jest tekst Klaudii Rutkowskiej „Domowa quasi-praca”.
Wyniki badań nad strukturą stanową przedstawia w ostatnim tekście tego działu „Zróżnicowanie stanowe społeczności Poznania” trójka autorów Ewelina Szymańska, Jacek Tittenbrun, Radomir Miński. Jak piszą autorzy w prezentowanych badaniach wyodrębniono i zbadano pięć stanów: emerycki, renciarski, mieszany, zasiłkowy oraz studencki.

Dział drugi zatytułowany „Analiza jakościowa” otwiera tekst „Szara strefa w służbie zdrowia i edukacji” autorstwa Ewy Głowackiej.
Szarej strefie gospodarki, a zwłaszcza precyzacji rozumienia takiego określenia i analizie jego wielowymiarowości poświęcony jest również tekst Bartosza Miki „Wszystkie odcienie szarości”.
„Struktura lumpenklasowa prostytutek” to tytuł artykułu Jarosława Wypyszyńskiego poświęconego ciekawemu socjologicznemu opisowi funkcjonowania prostytucji w Poznaniu.
Ten sam autor wraz z Martą Markiewicz prezentuje również tekst „Lumpenklasy żebracze”, dotyczący zjawiska żebractwa.
W kolejnym artykule z opisem socjologicznym rynku narkotykowego próbuje się zmierzyć Aleksandra Kiżewska.
Następnie z problemem lumpenwłasności zapoznaje nas wstępnie Ludmiła Ługowska.
Dział analizy jakościowej zamykają artykuły o złodziejach samochodów i więźniach: „Złodzieje samochodów” – Karoliny Piotrowska i „Klasa więźniów” – Marty Markiewicz.

Już to wyliczenie zawartych w książce tekstów i ich problematyki daje obraz wszechstronności i dociekliwości badań przeprowadzonych pod kierownictwem profesora Tittenbruna. Bez przesady można stwierdzić, że lektura przygotowanej książki jest fascynująca.
Jej podstawowe plusy to wszechstronność analizy, wielowymiarowśc uzyskanego obrazu badanego społeczeństwa, dojrzałoś teoretyczna i konsekwencja badawcza autorów, całego zespołu badaczy.
Badania prezentowane w recenzowanej książce niewątpliwie wejdą do historii socjologii polskiej i bardzo często będą punktem odniesienia dla wszelkich badaczy społeczeństwa polskiego i struktury społecznej.

Są one też fascynującą lekturą dla każdego czytelnika zainteresowanego socjologią, naukami społecznymi, polityką a nawet religią. W świetle prezentowanych tu badań najbardziej zlaicyzowanym środowiskiem okazuję się by środowisko klas właścicielskich a nie klas pracowniczych czy kierowniczych.(...)
Książka będzie z pewnością ciekawą lekturą dla wielu badaczy, studentów i szerokiego grona czytelników zainteresowanych kształtem współczesnego społeczeństwa polskiego.(...)

Fragment recenzji przgotowanej przez
Prof. US dr hab. Jerzego KOCHANA
Kierownika Zakładu Filozofii Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. US dr hab. Jerzy KOCHAN
Premiera 26 lutego 2010 r.
ISBN 978-83-89529-65-7, objętość 352 ss, format 170x240 mm. oprawa miękka, klejona